De herontwikkeling van de locatie is de eerste binnen de gebiedsvisie Gasthuisvelden waarbij de derde fase van de Nieuwe Mark ook een belangrijke rol speelt. We werkten samen met andere stakeholders aan de gebiedsvisie Gasthuisvelden. Het gebouw aan de Markendaalseweg dat oorspronkelijk opgericht werd als garagebedrijf en later diende als UWV-kantoor, maakt plaats voor 170 nieuwbouwappartementen.

Garnizoensstad Breda

Garnizoensstad Breda bezat binnen de singels drie kazerneterreinen: het huidige park Valkenberg, de Chassékazerne (nu het Chassépark) en de Seeligkazerne. De Seeligkazerne is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Gasthuisvelden. De herontwikkeling van de UWV-locatie kan niet los staan van de toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Naast de geplande herinrichting van de Markendaalseweg en het doortrekken van de Nieuwe Mark is het verbeteren van de oost-west verbinding een centraal thema.

De Ginnekenstraat staat als winkelstraat via meerdere historische verbindingen in contact met de oost- en westflank van de stad. Deze stegen en straatjes – zoals de Bleekstraat en de Doelsteeg – vormen straks de belangrijkste verbindingen om de dynamiek in het stadscentrum te verbeteren.

Nieuwe verbinding naar het Seeligterrein

Na de sloop van de lange gevelwand van het voormalige UWV-kantoor, ontstaan twee bouwblokken waartussen via de aan te leggen Nieuwe Mark nieuwe verbindingen ontstaan naar het Seeligterrein. Zo worden de eerste nieuwe verbindingen vanaf de Ginnekenstraat, via de Bleekstraat en de Doelsteeg-Concordiastraat, naar de oostflank gerealiseerd. De twee bouwblokken worden onderverdeeld in zeven afzonderlijke bouwvolumes met ieder een eigen opbouw en gevelbeeld.

Op het kruispunt van de Markendaalseweg en de Fellenoordstraat staat het te handhaven oorspronkelijke woongebouw in negen bouwlagen. Dit bestaande bouwvolume wordt in de planvorming geïntegreerd door de nieuwe bouwmassa als vertrekpunt te nemen in een aflopende massaopbouw richting het centrum.

Verschillende woontypologieën en sociale cohesie

Het dynamische karakter van de locatie en de hoog stedelijke bebouwing die hier wordt gerealiseerd, zal een stedelijk georiënteerd publiek trekken. Starters, kleinere huishoudens en actieve senioren gaan gebruikmaken van deze locatie dicht bij de binnenstad van Breda. Deze programmamix zorgt voor een sterke sociale cohesie binnen het gebied en voor sociale veiligheid. The Marker vormt daarmee de basis voor een gemengde, nieuwe buurt.

Uitvoering